adfagag

  • Người gây quỹ: Chi Trần
  • Người thụ hưởng: âf
jskjklda
Thiên tai
1%
Đã đạt được: 1,000,000 VNĐ
Mục tiêu: 100,000,000 VNĐ
Lượt tài trợ: 0
đăng bởi Chi Trần
ầd

Thông tin của người cần giúp đỡ

âf

Địa chỉ : ầd
Số điện thoại : 0977345678
Email : chaulong_99@yahoo.com